Zadzwoń do konsultanta 

2017-08-01

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 28.07.2017 – 01.08.2017r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 osobę.
Lista osób zakwalifikowanych znajduje się w załączniku.

2018-06-11 - ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI W PROJEKCIE

Informujemy, że rekrutacja Uczestników do Projektu: "Praca w Centrum - program typu outplacement w województwie łódzkim" została zakończona.

2018-06-11

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 4.06.2018 – 8.06.2018r. zakwalifikowanych do udziału zostało 45 osób.
Lista osób zakwalifikowanych znajduje się w załączniku.

2017-11-06

Szanowni Państwo,

DGA z siedzibą w Poznaniu w ramach Projektu: „Restart kariery – program outplacementowy w województwie łódzkim”

który 4 sierpnia 2016 r. rekomendowany został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje zlecenie zadania polegającego na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego w ramach Projektu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę wykonania ww. zadania według opisu przedmiotu zamówienia. Propozycję wyceny proszę przedstawić w formie kompletnie uzupełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 oraz przekazać w terminie do 9.11.2017 r. do godziny 12:00

2017-07-27

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 11.07.2017 – 27.07.2017r. zakwalifikowane do udziału w projekcie zostały 5 osoby.

2017-07-10

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 10.07.2017 – 10.07.2017r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 5 osób.
Lista osób zakwalifikowanych znajduje się w załączniku.

2017-06-12

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 1.06.2017 – 12.06.2017r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 7 osób.

2017-05-22

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 1.05.2017 – 22.05.2017r. zakwalifikowane do udziału w projekcie zostały 2 osoby.
Lista osób zakwalifikowanych znajduje się w załączniku.

2017-05-31

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 23.05.2017 – 31.05.2017r. zakwalifikowane do udziału w projekcie zostały 3 osoby.

2017-04-28

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 24.03.2017 – 28.04.2017r. zakwalifikowane do udziału w projekcie zostały 3 osoby.

2017-03-23

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 02.02.2017 – 23.03.2017r. zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostało 8 osób.

2017-02-01

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 24.01.2017 – 01.02.2017r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 22 osoby.

2017-01-23

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 17.01.2017 – 23.01.2017r. zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostało 11 osób.

2017-01-16

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 3.01.2017 – 16.01.2017r. zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostało 8 osób.

2017-01-02

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 15.12.2016 – 2.01.2017r. zakwalifikowana do udziału w projekcie została 1 osoba.

2016-12-01

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą do Projektu: „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” złożonych w okresie od 27.11.2016 – 1.12.2016r. zakwalifikowanych do udziału zostało 7 osób.
Lista osób zakwalifikowanych znajduje się w załączniku.

2016-09-19

Szanowni Państwo,

DGA z siedzibą w Poznaniu w ramach Projektu: „Restart kariery – program outplacementowy w województwie łódzkim”

który 4 sierpnia 2016 r. rekomendowany został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert cenowych w ramach rozeznania rynku na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach Projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.

Oferty cenowe należy składać terminie do 23.09.2016 r. do godziny 15:00

2016-08-08

Szanowni Państwo,

DGA z siedzibą w Poznaniu w ramach Projektu: „Restart kariery – program outplacementowy w województwie łódzkim”, który 4 sierpnia 2016 r. rekomendowany został do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje zlecenie zadania polegającego na przeprowadzeniu poradnictwa psychologicznego w ramach Projektu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę wykonania ww. zadania według opisu przedmiotu zamówienia. Propozycję wyceny proszę przedstawić w formie kompletnie uzupełnionego formularza stanowiącego Załącznik nr 1 oraz przekazać w terminie do 11.08.2016 r. do godziny 12:00

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie proszone są o zapoznanie się z poniższą dokumentacją.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej oraz spełnienie kryteriów uczestnictwa w programie, o których mowa w Regulaminie rekrutacji do Projektu "PRACA W CENTRUM - program typu outplacement w województwie łódzkim" dla kandydatek/kandydatów na uczestników innych niż zamierzających podjąć działalność gospodarczą.

W przypadku pytań prosimy o kontakt!
telefon bezpośredni: 508 292 051
e-mail: pracawcentrum@dga.pl

 

PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim

 

W dniu 4 sierpnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny projektów złożonych w ramach Priorytetu X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.

Projekt „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement w województwie łódzkim” przygotowany przez DGA S.A. znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, która pełni rolę Lidera. DGA S.A. występuje w roli Partnera. Umowa o dofinansowanie nr RPLD.10.02.02-10-0009/16 podpisana została w dniu 15 września 2016 r.

Celem głównym Projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 os. (w tym 96 kobiet) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy w woj. łódzkim do 30.06.2018 r. poprzez udział w kompleksowym programie typu outplacement. Cel realizowany będzie poprzez doradztwo zawodowe, szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb podnoszące kompetencje, pośrednictwo zawodowe (działania realizowane przez DGA S.A.) oraz bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą połączone z pomocą w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego, tzw. wsparcie pomostowe (działania realizowane przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową).

Projekt realizowany będzie na terenie województwa łódzkiego do 30 czerwca 2018 r.

Wartość Projektu: 1.882.545,60 zł, w tym wartość dofinansowania: 1.712.005,60 zł.