Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim

  

Projekt  Kompleksowe wsparcie kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w powiecie tureckim”  realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1 , Poddziałanie 8.1.2 - Kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Tureckiej Izby Gospodarczej (Partner).

 
Cel główny projektu:
* wzrost kompetencji kluczowych 435 uczniów  z 4 gimnazjów w Wielkopolsce w tym 46 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
* wzrost kompetencji lub kwalifikacji 29 nauczycieli 

Grupa docelowa:
435 Uczniów oraz 29 Nauczycieli z następujących szkół w powiecie tureckim:
* Gimnazjum w Malanowie
* Gimnazjum w Kawęczynie 
* Gimnazjum w Brudzewie
* Gimnazjum Kowale Pańskie 

Zaplanowane działania: 
* zajęcia wyrównawcze
* zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
* doposażenie pracowni w 4 szkołach
* studia i szkolenia dla nauczycieli

 

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

* Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 435

* Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 4

* Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 29


Wartość projektu:  1 500 912,00 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 425 802,00 zł

Okres realizacji:

01.05.2017 – 30.11.2019

 

DGA S.A. informuje, iż administratorem danych osobowych w obrębie zbioru Centralnego Systemu Informatycznego jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.