Projekt „Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.14. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu (Partnerzy).

Cel główny projektu:
Celem projektu jest wzrost kompetencji merytorycznych 3171 osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego (makroregion III) poprzez udział w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do 30.06.2020r.

Grupa docelowa:
Grupą docelową stanowi kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach: podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z makroregionu III na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego.

Zaplanowane działania:
* Realizacja 212 edycji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli i doradców zawodowych w następujących województwach:
• lubuskie 25 grup szkoleniowych
• dolnośląskie 62 grupy szkoleniowe
• opolskie 28 grup szkoleniowych
• śląskie 97 grup szkoleniowych

Wskaźniki rezultatu:
* Odsetek szkół, realizujących doradztwo zawodowe, w których podniesiono jakość świadczonych usług w tym zakresie: 70%
*Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w województwie opolskim: 406 os.
*Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w województwie dolnośląskim: 919 os.
* Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w województwie lubuskim: 378 os.
* Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w województwie śląskim: 1 468 os.
* Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawdodowego opracowanych w ramach programu w ramach programu: 3 171 os.

Wartość projektu: 5 039 959,10 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania: 5 039 959,10 zł

Okres realizacji: 02.01.2019-30.06.2020